Algemene voorwaarden

Lindareinhardt.nl
KvK-nummer: 77856724
Postcode: 2729 NJ
Plaats: Zoetermeer
Vestigingsadres: Willem Dreeslaan 170
KvK nr: 77856724
Contact: info@lindareinhardt.nl

lindareinhardt.nl is gericht op alles wat je wilt weten over hormoonbalans. Het is een online informatieplatform over hormoonbalans worden inclusief een webshop voor consumenten, met aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Zowel gratis als betaalde diensten. Daarnaast worden er ook offline events georganiseerd.

Lindareinhardt.nl werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden lindareinhardt.nl haar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen.

 Inhoudsopgave

 1. – Definities
 2. – Toepasselijkheid
 3. – Het aanbod
 4. – Totstandkoming overeenkomst en jouw bestelling
 5. – Herroepingsrecht en verplichtingen tijdens bedenktijd
 6. – Kosten in geval van herroeping
 7. – Uitsluiting herroeping
 8. – Duurovereenkomsten
 9. – De prijs
 10. – Eigendomsvoorbehoud
 11. – Conformiteit en garantie
 12. – Levering, uitvoering en annulering
 13. – Betaling
 14. – Aansprakelijkheid
 15. – Rechten van intellectueel eigendom
 16. – Privacy, AVG
 17. – Overmacht
 18. – Klachtenregeling
 19. – Geschillenregeling en Toepasselijk recht

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst (al dan niet op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waar de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Extra garantie: iedere verbintenis van nl, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan jou bepaalde rechten of vorderingen toekent, die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping, die lindareinhardt.nl ter beschikking stelt dat je kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht (zie bijlage 1).
 8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel opdrachtgever, particulier of consument genoemd),
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je letterlijk op afstand een koop doet. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Dit alles in het kader van een door lindareinhardt.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten (zoals een webshop), tot en met het sluiten van de overeenkomst.
 10. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop lindareinhardt.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor lindareinhardt.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte, overheidsbeslissingen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, computerstoringen, alles in de meest brede zin van het woord, valt onder overmacht.
 11. Partijen: lindareinhardt.nl en jij gezamenlijk.
 12. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals email, Whatsapp en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
  – elk aanbod van lindareinhardt.nl; en
  – op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand); en
  – alle bestellingen tussen partijen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op consumenten.
 3. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op offline evenementen of online webinars. De website van Lindareinhardt.nl linkt jou door naar de website of embed de website van Eventbrite en Webinargeek (of een andere partij waar wij gebruik van maken), waar je onder hun leveringsvoorwaarden een ticket kunt kopen.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld.
  Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de lindareinhardt.nl zijn in te zien en op jouw verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
 5. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat jij deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op jouw verzoek van de langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan jij je in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden: hetgeen partijen hebben bedoeld te regelen.
 8. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk:
  – nietig zijn verklaard,
  – nietig mochten worden of
  – vernietigd worden,
  dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 9. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van jou zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3. Aanbod

 1. Een aanbod wordt gedaan via de website of in de webshop.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Lindareinhardt.nl heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken.
 4. Als lindareinhardt.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden lindareinhardt.nl niet. Lindareinhardt.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties of gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen lindareinhardt.nl de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd (bestelgeschiedenis), en zo ja op welke wijze deze voor jou te raadplegen is;
 • de manier waarop jij – in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens – kan controleren en indien gewenst herstellen (voor het sluiten van de overeenkomst);
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de eventuele gedragscodes waaraan de lindareinhardt.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop jij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand, in geval van een duurovereenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst en jouw bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod, beter gezegd als jij de bestelling hebt geplaatst.
 2. Omdat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft lindareinhardt.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.
 3. Lindareinhardt.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit geldt ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 4. Als lindareinhardt.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Lindareinhardt.nl zal bij het product of dienst aan jou de volgende informatie meesturen (schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager):
 6. het postadres van de vestiging van de lindareinhardt.nl waar jij met eventuele klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 3 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij lindareinhardt.nl deze gegevens al aan jou heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is hetgeen in het vorige lid staat slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Voor zover van toepassing, wordt iedere overeenkomst aangegaan, indien er voldoende beschikbaarheid van het betreffende product is. Dit is een opschortende voorwaarde, wat inhoudt dat de overeenkomst tot stand komt als daadwerkelijk blijkt dat het product beschikbaar is.
 13. Als je een ticket koopt voor het deelnemen aan een webinar, ontvang je alle informatie per email. Je dient zelf te zorgen voor bijvoorbeeld een goede WiFi-verbinding en de juiste software die deelnemen mogelijk maakt.

Artikel 5. Herroepingsrecht en verplichtingen tijdens bedenktijd

Bij levering van producten geldt:

 1. Bij de aankoop van producten heb jij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
  op de dag nadat jij het product hebt ontvangen; of
  b. een vooraf door jou aangewezen en aan lindareinhardt.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan lindareinhardt.nl.
 3. Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Het kenbaar maken van herroeping ben je verplicht te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).
 5. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, ben je verplicht het product binnen 14 dagen retour te sturen. Jij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Als je na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de lindareinhardt.nl hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Bij de levering van diensten geldt:

 1. Bij de levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal lindareinhardt.nl zich richten naar de door haar bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

 1. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 2. Als je al een bedrag hebt betaald, zal lindareinhardt.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
  Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door lindareinhardt.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt, tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 4. Voor zover van toepassing, ben jij bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou, aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. lindareinhardt.nl kan jouw recht op herroeping uitsluiten (zoals bedoeld in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Specifiek wordt het herroepingsrecht uitgesloten voor onder andere:
  – een consumentenkoop die persoonsgebonden is en/of speciaal voor de consument is vervaardigd;
  – de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  – dan wel waarvan de levering van de dienst met uitdrukkelijke instemming van jou is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  – de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou als consument en jij hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht op ontbinding;
  (zoals bedoeld in artikel 6:230p, sub f, onder 1 en 3, en sub d, onder 1 en sub g, van het Burgerlijk Wetboek).
 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Lindareinhardt.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 8. Duurovereenkomsten

 1. Jij kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die is bedoeld voor het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen. De overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand moeten wel in acht worden genomen.
 2. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten tegen het einde van die overeenkomst opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten en diensten, worden na afloop van die termijn stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd. Na stilzwijgende verlenging heb jij het recht te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.
 4. Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar, mogen door de opdrachtgever na een jaar te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 9. De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en diensten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid, kan Lindareinhardt.nl producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar lindareinhardt.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, als lindareinhardt.nl dit bedongen heeft en:
  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. Jij de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief Btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  Bij druk – en zetfouten is de lindareinhardt.nl niet verplicht het product of dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door lindareinhardt.nl in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van lindareinhardt.nl totdat jij alle verplichtingen uit de met lindareinhardt.nl gesloten overeenkomst(en) bent nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen onder meer de koopsom, eventuele op basis van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Door lindareinhardt.nl geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen bedoeld in dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Jij bent niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Jij bent verplicht alles te doen dat redelijkerwijs van jou verwacht mag worden om de eigendomsrechten van lindareinhardt.nl veilig te stellen.
 5. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan ben je verplicht om lindareinhardt.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. In het geval lindareinhardt.nl de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geef je bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan lindareinhardt.nl (en door lindareinhardt.nl aan te wijzen derden). Deze toestemming is bedoeld om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van lindareinhardt.nl zich bevinden.lindareinhardt.nl is dan bevoegd deze producten terug te nemen.

Artikel 11. Conformiteit en Garantie

 1. lindareinhardt.nl vindt uiteraard dat jij recht hebt op een goed product dat moet voldoen aan:
 2. de overeenkomst;
 3. de in het aanbod vermelde specificaties;
 4. aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 5. en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 6. Een door lindareinhardt.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die jij op grond van de overeenkomst tegenover lindareinhardt.nl kan doen gelden, indien lindareinhardt.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12. Levering, uitvoering en annulering

 1. lindareinhardt.nl vindt het belangrijk om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan lindareinhardt.nl kenbaar hebt gemaakt.
 3. lindareinhardt.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij jij akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn.
 4. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo spoedig mogelijk, bericht. Dit bericht gebeurt in ieder geval binnen 30 dagen nadat jij een bestelling hebt geplaatst.
 5. Als consument heb je in het bepaalde in lid 4, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je hebt echter geen recht op schadevergoeding.
 6. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je dus geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.
 7. In geval van ontbinding, zal Lindareinhardt.nl het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 8. Annulering van de opdracht anders dan in deze voorwaarden, is niet mogelijk.
 9. Bij de levering van diensten geldt een inspanningsverplichting. Uiteraard wordt de dienst geleverd maar Lindareinhardt.nl kan nooit garanties geven op een resultaat.  

Artikel 13. Betaling

 1. lindareinhardt.nl vraagt van jou dat de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan.
 2. Via de betaalmethodes zijn Ideal, Creditcard, en Paypal kun je de betaling voldoen.
 3. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de lindareinhardt.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling, geldt het volgende. lindareinhardt.nl zal je eerst op de te late betaling wijzen/herinneren. Daarna word je een termijn van 14 dagen gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, ben je – over het nog verschuldigde bedrag -wettelijke rente verschuldigd en is Lindareinhardt.nl gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Dit wordt berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van lindareinhardt.nl als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.
 2. Indien lindareinhardt.nl aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door jou ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens lindareinhardt.nl ingeschakelde derden. Je vrijwaart lindareinhardt.nl hiertegen en stelt .lindareinhardt.nl schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen;
  d. Overmachtssituaties;
 3. De gegeven adviezen of verstrekte informatie en het niet in verwachting raken,
  tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is nl slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 5. Aansprakelijkheid van nl daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
 6. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van nl of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van lindareinhardt.nl tot de vergoeding van lindareinhardt.nl voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 15. Rechten van Intellectueel Eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortkomende rechten of al bestaande rechten van intellectuele eigendom (waaronder bijvoorbeeld het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Lindareinhardt.nl. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend lindareinhardt.nl daartoe bevoegd.
 2. lindareinhardt.nl heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

Artikel 16. Privacy, AVG

 1. lindareinhardt.nl houdt zich aan de privacyregels voor het verwerken van persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld.
 2. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van lindareinhardt.nl op lindareinhardt.nl/privacybeleid.

Artikel 17. Overmacht

 1. lindareinhardt.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. lindareinhardt.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als lindareinhardt.nl ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft lindareinhardt.nl het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Je bent verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal lindareinhardt.nl zich naar redelijkheid inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel 18. Klachtenregeling

 1. lindareinhardt.nl doet er natuurlijk alles aan om klachten te voorkomen.
 2. lindareinhardt.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Je bent verplicht de geleverde producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten jou ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoor je te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is afgesproken.
 4. Je bent verplicht klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven en met een duidelijke foto per email in te dienen bij lindareinhardt.nl, nadat je de gebreken hebt geconstateerd. Als later dan 7 dagen van een gebrek melding wordt gemaakt, dan heb je niet meer het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Als je tijdig reclameert, schort dit in geen enkel geval de betalingsverplichting op. Je blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.
 6. Bij lindareinhardt.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door lindareinhardt.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 7. Als een klacht gegrond wordt bevonden door Lindareinhardt.nl, zal Lindareinhardt.nl een passende oplossing te zoeken.
 8. As blijkt dat de klacht(en) niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan kun jij je in tweede instantie wenden tot het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lindareinhardt.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 5. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Bijlage 1 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Lindareinhardt.nl
Willem Dreeslaan 170

Klantenservice via info@lindareinhardt.nl

Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de koop van de volgende (online) producten / diensten herroep:

De bestelling is gedaan      op …………………[datum] (*)
Ontvangen                              op …………………[datum](*)

……………………………………………………………[Jouw naam en achternaam]

……………………………………………………..[Adres] ……………………………………………………..[Postcode en Plaats]

 

……………………………………………………..[Datum ondertekening]

……………………………………………………..[Jouw handtekening]